Blog

Dograma

Bu türkmen milli tagamy bolup , oňa beýleki goňşy döwletleriň saçagynda duşmarsyňyz. Türkmenler bolsa ol ýokary gerejede goýýarlar. Bu tagam gaty gadymy bolup, gurban berme däpleriniň aýrylmaz bölegi bolup durýar. We ony diňe ýörite günlerde – dini baýramçylyk günlerinde, däp-dessurlar amala aşyrylanda taýynlaýarlar. Dograma üçin diňe täze goýun eti, sogan we çörek gerek. Ilki bilen […]

Read More

Şek-şeki

Şek-şeki – döreýiş taryhy ýüzýyllyklardan başlaýan , ady belli milli süýjüligimiz. Bu süýjüligi hemişe uly toýlara we baýramlara bişipdirler. Durmuşa çykmadyk gyzlar hamyryny ýaýyp kesipdirler, gelinler gowurupdyrlar, has tejribeliler üstüniň guýmasy bilen meşgullanypdyrlar. Şek-şekiniň taryhynyň görkezmesine görä, şek-şekiniň resepti üýtgemedi diýen ýaly, häzir hem bu süýjüligiň taýýarlanmagy üçin un, ýumurtga, süýt, ýag we bal gerek. […]

Read More

Tagam bäsleşigi

Öz taýynlan naharyň suratyny we reseptini iber we sowgat gazan. Bäsleşigimiziň netijesine görä ýeňijilerimiz 1-nji ýer: Gül böregi 500 manat 2-nji ýer: Towukly işdäaçar 400 manat 3-nji ýer: Lawaşdan içlekli 300 manat 4-nji ýer (Tagamlar.com saýt admininiň seçen resepti): Howur peçde bişirilýän lüle-kebab 200 manat Bäsleşige gatnaşan reseptler Ýaryşyň şertleri: Tagamlar.com saýtynda goýulmadyk bir tagamy taýynlamaly. Tagamyň taýynlanyş […]

Read More