Bugda balyk

Bugda balyk

Profil suradyTagamlar
45 resept
Ilkinji bolup depderiňe goş
Depderime goş

Balygyň ýumşajyk lezzetli etini witamin we ýokumly maddalarynyň has köp bölegini gorap bişirmegiň usuly bugda bişirmek. Bişirmek öran aňsat, iýmek diýseň tagamly.

Içindäkiler — Bugda balyk taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 800 gram balyk
  • Duz, gara burç, şafran ýa-da başga halaýan tagam beriji

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Balygy arassalamaly, duz burç sepip siňdirmek üçin biraz okalamaly.
  2. Multiwarka "bugda bişirmek" (на пару) rejimde ýa-da manty gazanda aşagyna 1 litr ýaly suw goýmaly, üstündäki gaba balygy goýmaly. Derýa balygy bolsa 30 minut, deňiz balygy bolsa 15-20 minut bişirmeli.
  3. Halaýan garniriňizi we saladyňyzy ýanyna taýynlap saçaga goýaýmaly. Işdäňiz açyk bolsyn.

Suratlary

Bugda balyk surat 1Bugda balyk surat 2Bugda balyk surat 3Bugda balyk surat 4

Bugda balyk senesinde bölümüne goşuldy. 1,914 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň