Älemgoşar smuzi

Älemgoşar smuzi

Profil suradyResept
24 resept
2 adamyň depderinde
Depderime goş

Süýji, turşumtyk, mylaýym ýaly dürli tagamlary yzygider we aýratynlykda dadyp biljek smuzi (smoothie) koktelini içesiňiz gelýärmi? Onda bu resept hut siziň üçin. Içen wagtyňyz dürli duýgylary ýaşadaýar we göwnüňizi açýar.

Içindäkiler — Älemgoşar smuzi taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

Gyzyl renk üçin:
 • 200 gram ýertudana (klubnika)
Ak renk üçin:
 • 1 alma
 • 2 çemçe doňdurma
Goňur renk üçin:
 • 4 kubik (60 gram) şokolad
 • 50 gram maňyz
 • 100 gram gaýmak (smetana)
 • 5-10 gram kakao
Ýaşul renk üçin:
 • 1-2 kiwi
 • 50 gram ysmanak ýa-da şawel oty
 • 1 çümmük narpyz
Oranjewyý renk üçin:
 • 1/2 banan
 • 1/4 pyrtykal
 • 1/2 käşir
 • 2 sany ýertudana

Taýynlanyşy / bişirilişi

 1. Her renk üçin görkezilen azyklary aýryatynlykda blenderde garmaly. Eger gaty suýuk bolsa bir mukdar banan goşsa bolýar. Her renkden soň blenderi arassa suw bilen çaýkamaly.
 2. Renkleri stakana kiçi çemçejik bilen ýuwaşjadan goýmaly.
 3. Islesege görä üstüne biraz doňdurma goýup miweler bilen owadanja edip bezemeli. Işdäňiz açyk bolsyn!

Suratlary

Älemgoşar smuzi surat 1Älemgoşar smuzi surat 2Älemgoşar smuzi surat 3Älemgoşar smuzi surat 4Älemgoşar smuzi surat 5Älemgoşar smuzi surat 6Älemgoşar smuzi surat 7Älemgoşar smuzi surat 8

Älemgoşar smuzi senesinde bölümüne goşuldy. 2,168 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň