Dograma

Bu türkmen milli tagamy bolup , oňa beýleki goňşy döwletleriň saçagynda duşmarsyňyz. Türkmenler bolsa ol ýokary gerejede goýýarlar. Bu tagam gaty gadymy bolup, gurban berme däpleriniň aýrylmaz bölegi bolup durýar. We ony diňe ýörite günlerde – dini baýramçylyk günlerinde, däp-dessurlar amala aşyrylanda taýynlaýarlar. Dograma üçin diňe täze goýun eti, sogan we çörek gerek. Ilki bilen […]

Read More

Şek-şeki

Şek-şeki – döreýiş taryhy ýüzýyllyklardan başlaýan , ady belli milli süýjüligimiz. Bu süýjüligi hemişe uly toýlara we baýramlara bişipdirler. Durmuşa çykmadyk gyzlar hamyryny ýaýyp kesipdirler, gelinler gowurupdyrlar, has tejribeliler üstüniň guýmasy bilen meşgullanypdyrlar. Şek-şekiniň taryhynyň görkezmesine görä, şek-şekiniň resepti üýtgemedi diýen ýaly, häzir hem bu süýjüligiň taýýarlanmagy üçin un, ýumurtga, süýt, ýag we bal gerek. […]

Read More