Skip to content

Rogalik köke

Rogalik köke

Näçe adamlyk: 😊 6 | Taýynlmak: ⏰ 60 | Bişirmek: ⏰ 30

Rogalik şekilli bulkadyr kökeler ýewropa döwletlerinde köp duş gelýär. Men hem rogalik şekilli bally kökäniň ädimme-ädim suratly reseptini siziň bilen paýlaşmakçy.

Içindäkiler — Rogalik köke taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

 • 150 gr mesge ŷagy
 • 1 sany ýumurtga
 • 50 ml süyt
 • 50 ml ösümlik ŷagy
 • 100 gr şeker
 • 3-3.5 stakan un
 • şeker tozy (kökeleri bulamak üçin)
 • bal (erik, alma islege göra)
 • gabartma tozy
 • wanilin

Taýynlanyşy / bişirilişi

 1. Otag ŷylylygndaky mesgäni, ŷumurtgany, süŷdi, şekeri, ŷagy bir gapda gowja garmaly. Soňra uny, gabartma tozyny we wanilini garyp eliňe ŷapyşmaŷan yumşajyk hamyr ýugurmaly.
 2. Hamyry morozilnikda 25-30 min pakeda salyp goýmaly.
 3. Taýýar bolan hamyry 4 zowala bolmeli.
 4. Zowalaň birini alyp tegelek edip gaty ŷuka dal görnüşde ŷaŷmaly we suratdaky yaly 8 bolege üçburç gornüşde kesmeli. Soňra içine balyny goŷup üçburç hamyryň yasy tarapyny iki tarapyny içine epläp barmagyňyz bilen togalapjyk rogalik görnüşini emele getirmeli. Hamyr örän näzik pytrayan hamyr bolany üçin seresaplyk bilen bükmegňizi maslahat berýän.
 5. Rogaliklermizi ýaglanan galybymyza salyp 25-30 min gyzarýança bişiriň.
 6. Rogalikler bişip sowan soň şeker tozuna bulasaňyz has işdä ýakyn hem-de lezzeli bolar. Işdaňiz açyk bolsun!

Suratlary

Rogalik köke surat 1Rogalik köke surat 2Rogalik köke surat 3Rogalik köke surat 4Rogalik köke surat 5Rogalik köke surat 6Rogalik köke surat 7Rogalik köke surat 8Rogalik köke surat 9Rogalik köke surat 10Rogalik köke surat 11Rogalik köke surat 12

* Resept tagamlar.com saýtynyň rugsady bilen alyndy.

👁 6,249 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň