Süýtli salepli doňdyrma

Süýtli salepli doňdyrma

Profil suradyTagamlar
44 resept
Ilkinji bolup depderiňe goş
Depderime goş

Öýde taýynlamak üçin süýt, salep we şekerden ýönekeý we tagamly doňdyrma resepti. Taýynlan soň dogry sowatmak köp wagt alýar, takmynan 10 sagat. Ýöne edip göreniňe degýär. Salep näme? Salep orhideýanyň soganjygyndan ýasalan paraşok. Optowoýda ýa-da Altyn asyr bazarynda tapyp bilersiňiz.

Içindäkiler — Süýtli salepli doňdyrma taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary

  • 1 litr süýt
  • 10 gram salep
  • 1 stakan şeker
  • 2 paket wanilin (islege görä)

Taýynlanyşy / bişirilişi

  1. Süýdi bir gapda gaýnatmaly. Çukur gap bolsa has gowy çünki doňdyrmanyň göwrümi 2-3 esse bolýar.
  2. Salep bilen 1 nahar çemçesi şekeri bir gapda garmaly. Salep tozaňy ownyk bolany üçin tozap gitmez ýaly garmaly. Garylan şekerli selebi azajýkdan süýde goşmaly we garmaly. 2-3 minut soň süýdiň odyny öçürmeli we süýt sowaýança çemçe bilen garmaly. Ýüzüne gaýmak emele getirmeli däl.
  3. Süýt gowy sowan soň (ýyly bolmaly däl) 1 stakan şekeri goşmaly we garyp eretmeli.
  4. Gazany doňdyryja (морозильник) goýmaly we her sagatdan çykaryp garmaly. Ilk iki gezek çemçe bilen garmaly. Soňky gezekler 5 minut ir almaly we mikser bilen garmaly. Mikser bilen garanda doňdyrma çişýär we ýumşajyk bolýar. 7-8 gezek garan soň doňlar emele gelmez ýaly içinde howa galmaz ýaly paket bilen ýapyp 4-5 sagat doňdyryjyda goýmaly.
  5. Taýyn bolan doňdyrmany koritsa we narpyz bilen tagamlandyryp iýip bilersiňiz.

Suratlary

Süýtli salepli doňdyrma surat 1Süýtli salepli doňdyrma surat 2Süýtli salepli doňdyrma surat 3Süýtli salepli doňdyrma surat 4Süýtli salepli doňdyrma surat 5Süýtli salepli doňdyrma surat 6Süýtli salepli doňdyrma surat 7

Süýtli salepli doňdyrma senesinde bölümüne goşuldy. 238 gezek görüldi. Paýlaş tekst

Teswir ýazyň